Voron - Socks size - 43-46

Everything for Voron community printers